دامی لود بانک بار مجازی Dummy Load

در برخی از سیستمها نیاز به وجود حداقل بار برروی سیستم برای فعال نگه داشتن آن سیستم بطور دائمی وجود دارد ، ژنراتورها از آن دسته تجهیزاتی هستند که باید حداقل معینی از بار بطور دائم برروی آنها وجود داشته باشد ، dummy load یا بانک بار مجازی جهت تامین این بار مورد استفاده می باشد .

کاربرد این بار در ایستگاههای تقویت فشار ، سکوهای نفتی ، مراکز در حین ساخت و ... می باشد .

عدم استفاده از این لود بانک در ژنراتورها باعث کاهش راندمان ژنراتور ، نشت روغن و افزایش دود می گردد.

این لود بانک بصورت چند پله ای به درخواست کارفرما و در دو حالت دستی و اتوماتیک ساخته می شود .

تمامی این محصولات مطابق استاندارد IEC و IPS تولید می گردد.تمامی حفاظتهای لازم در ساخت این لود بانک لحاظ می گردد .

مقاومت های بکار رفته در این سیستم ها غالبا از استیل می باشد و رنج ظرفیت این لود بانک ها بر اساس توجیه سازندگان ژنراتور 30% بار نامی می باشد .

شرکت توسعه انرژی تاو آماده پاسخگویی به نیاز صنایع گوناگون در این رابطه می باشد . 

DUMMY LOAD