مقاومت صنعتی رئوستا

Rheo-Opstilling-Product1.jpg

resitor danotherm iran

مقاومت متغیر یا رئوستا با بدنه سرامیکی لعابی از توان  12W  تا 200W می باشد.

 

Type 22/2322-23-small.jpg

Power                 12,5W
Weight:              16g
Rotation 22/23     300 ±10 deg
             21/23     270 ± 10 deg
Shaft     22/23     3mm Ø
             21/23     6mmØ
Required torque   50 - 390 pcm
Contact  22/23     copper-graphite

Contact  21/23     silver

 
Type 22/3522-35-small.jpg

Power                 20W
Weight:               60g
Rotation              280 ±10 deg
Shaft (standard)   6mmØ
Required torque   150 - 500 pcm
Contact (stand.)   copper-graphite

 
Type 21/4021-40-small.JPG

Power                 30W
Weight:              100g
Rotation              285 ±10 deg
Shaft (standard)   6mmØ
Required torque   150 - 500 pcm
Contact (stand.)   silver

 
Type 22/4022-40-small.JPG

Power                 30W
Weight:              100g
Rotation              285 ±10 deg
Shaft (standard)   6mmØ
Mounting             10 X 1 MG   
Required torque   150 - 500 pcm
Contact (stand.)   copper-graphite

 
Type 22/5022-50-small.JPG

Power                 50W
Weight:              120g
Rotation              285 ±10 deg
Shaft (standard)   6mmØ
Mounting             10 X 1 MG   
Required torque   250 - 1000 pcm
Contact (stand.)   copper-graphite

 
Type 22/8022-80-small.JPG

Power                 100W
Weight:               300g
Rotation              285 ±10 deg
Shaft (standard)   6mmØ
Mounting             10 X 1 MG   
Required torque   300 - 2000 pcm
Contact (stand.)   copper-graphite

 
Type 22/12022-120-small.JPG

Power                 200W
Weight:               700g
Rotation              285 ±10 deg
Shaft (standard)   6mmØ
Mounting             10 X 1  MG   
Required torque    300 - 3000 pcm
Contact (stand.)   copper-graphite